YEL-uudistus – Yrittäjän eläkevakuutus vuonna 2023


YEL-uudistus sekä yrittäjien eläkevakuutuksen tila on puhuttanut paljon kuluvana vuonna. Eduskunta hyväksyi 2022 syksyn aikana paljon puhuttaneen esityksen yrittäjän eläkelain muuttamisesta. Lakimuutos astui voimaan 1.1.2023. Keskeisimmässä osassa YEL-lakimuutosta on YEL-työtulon määrittämiseen liittyvä täsmennys ja työtulon säännöllinen tarkistaminen.

Yrittäjän eläkevakuutuksen tarkoitus on tuoda turvaa

YEL-lakimuutosten yksi keskeisimmistä tavoitteista on ollut vähentää alivakuutettujen yrittäjien määrää.
Yrittäjien työtuloa ei aiemmin arvioitu työpanoksen mukaisesti, vaan oman yrittäjän ilmoituksen mukaisesti, vaikka työtulon vahvistaminen oli jo aiemmankin lain mukaan eläkeyhtiöiden tehtävä.

Eläkevakuutusyhtiöt eivät tarkastaneet työtuloa säännöllisesti, vaikka yrittäjän työtulot muuttuvatkin vuosien varrella. Tämä johti siihen, että eläkelaitokselle ilmoitettiin tulot, jotka eivät vastanneet aina todellisia ansioita.

Alivakuuttaminen johti seuraavanlaisiin ongelmiin

  • Yrittäjien eläketurva ja muu sosiaaliturva (kuten perhe-etuudet, sairauspäivärahat, työkyvyttömyyseläke ja työttömyysturva) jäivät heikoksi.
  • Alivakuuttaminen toi ongelmia myös julkiselle taloudelle. Vuoteen 2020 mennessä YEL-järjestelmän valtionosuus kasvoi jo lähes 350 miljoonaan euroon. Valtionosuuden kasvuun vaikutti osaltaan YEL-vakuutuksen käyttöönoton yhteydessä säädetty laki, joka rajoitti YEL-säästöjen varainhoitoa TyEL-säästöihin nähden.
  • Eri eläkeyhtiöissä oli monenlaisia käytäntöjä. Lakiuudistus yhtenäisti eläkeyhtiöiden käytännöt.

Miten YEL uudistui vuonna 2023 ja miksi?

Uudistuksella pyritään parantamaan yrittäjien turvaa ja yhdenmukaistaa YEL-vakuutuksen työtulon määrittely eri eläkeyhtiöissä. YEL-muutoksissa keskitytään työtulon määrittämiseen ja tarkistamiseen, koska on yleistynyt, ettei yrittäjän työtulo vastaa hänen työpanoksensa todellista arvoa. Monen yrittäjän työtulo on tutkitusti matalampi kuin nykylaki edellyttää, mikä laskee yrittäjän sosiaali- ja eläketurvan alhaiseksi jääden näin jälkeen muista väestöryhmistä.

Työtulon käsite ei siis muutu, mutta sen määrittämisessä käytettävät tiedot täsmentyvät. Työtulo vastaa edelleen palkkaa, joka olisi maksettava toiselle, joka tekee yrittäjän työn. Työtuloa suhteutetaan yrittäjän toimialan työntekijöiden mediaanipalkkatasoon. Työtulon määrityksessä otetaan nyt huomioon myös muita työpanoksen arvoa kuvaavia tietoja. Työtulon yksilölliselle harkinnalle ja vaihtelulle jää edelleen hyvin tilaa.

Eläkeyhtiön työtulopäätös on yrittäjälle merkittävä, sillä se vaikuttaa toimeentuloon ja YEL-maksuihin. Kun päätöksen tekeminen vaatii harkintaa, sen perustelujen merkitys korostuu. Suurin muutos koskee eläkeyhtiöiden uutta velvollisuutta tarkistaa työtulot säännöllisesti joka kolmas vuosi. Näin halutaan varmistaa työtulon ajantasaisuus.

Miten voit yrittäjänä varautua muutoksiin?

Yrittäjänä varaudut parhaiten tuleviin muutoksiin, kun pidät YEL-työtulosi ajan tasalla. Työtulon oikeaa tasoa kannattaa arvioida vähintään kerran vuodessa ja aina, jos yrittäjyydessä tapahtuu vähintään 3 kuukautta kestäviä muutoksia. Työtuloa muutetaan tyypillisesti silloin, kun yrittäjätoiminta laajenee tai supistuu tai sivutoimisuus muuttuu kokopäiväiseksi tai toisin päin. Aloittavalle yrittäjälle suosittelemme työtulon tarkastamista yritystoiminnan vakiintuessa esimerkiksi 6 kuukauden päästä YEL-vakuutuksen ottamisesta.

Kun pitää työtulonsa ajan tasalla ja työtulosuosituksemme liikkumavaran sisällä, emme tule todennäköisesti ehdottamaan työtuloon lähivuosina muutosta Ilmarisen aloitteesta tehtävissä työtulojen tarkistuksissa.

Muutenkin juuri nyt, kun toimeentulon riskit ovat koholla, työtulo kannattaa pitää ajan tasalla. Esimerkiksi monet yrittäjät ovat tarvinneet koronan seurauksena sosiaaliturvaa, jonka määrään työtulo vaikuttaa.

Miten eläkeyhtiö tarkistaa työtulot?

Eläkeyhtiö korottaa jatkossakin työtuloa aina vuoden alussa palkkakertoimella (+3,8 % korotus vuonna 2023), jotta työtulot eivät jää jälkeen yleisestä palkkakehityksestä. Lisäksi eläkeyhtiölle tulee uusi velvoite tarkistaa työtulot kolmen vuoden välin. Tarkistukset koskevat yrittäjiä, joilla on YEL-vakuutus voimassa 1.1.2023.

Tarkistukset alkavat vuonna 2023 työtuloista, jotka ovat alle 15 000 €/v ja joihin ei ole tehty olennaista muutosta kolmeen vuoteen. Vuonna 2024 tarkistetaan alle 25 000 €/v työtulot ja 2025 sitä suuremmat työtulot. Jos työtulo näyttää olevan liian alhainen, yrittäjä saa eläkeyhtiöstä työtulosuosituksen, minkä jälkeen hän voi arvioida työtulonsa tasoa samalla tavalla kuin edellä on kuvattu.

Kahteen ensimmäiseen tarkistuskertaan sovelletaan tarkistamisrajoituksia. Nämä tarkistukset voivat olla enintään 4 000 euroa kerrallaan. Näin muutettuna yrittäjän työtuloa voitaisiin kahdella tarkistuskerralla tarkistaa yhteensä enintään 8 000 euroa ylöspäin. Työtulo voi jäädä myös ennalleen tai laskea.

Lue myös kattava oppaamme yrityksen perustajille sekä tutustu osakeyhtiön perustamispalveluihimme. Tarvitsetko neuvontaa yrityksesi toimintaan liittyvissä asioissa? Ota yhteyttä ja kysy myös muista palveluistamme!