Lakisääteinen tilintarkastus

lakisääteinen tilintarkastus

Lakisääteisen tilintarkastuksen tehtävä on varmistaa, että yrityksen tilinpäätöksessä esitetty taloudellinen informaatio on paikkaansa pitävä ja lainsäädännön mukainen. Laadukas tilintarkastus auttaa lisäksi ylläpitämään yhtiön kontrolliympäristön toimivuutta pienentäen tätä kautta liiketoiminnallisia riskejä. Tilintarkastus on keskeinen osa yritysten ja muiden yhteisöjen lakisääteistä valvontajärjestelmää. Tiivistetysti ilmaistuna kyse on tilikauden aikaisen kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tarkastuksesta.

Mitä lakisääteinen tilintarkastus tarkoittaa?

Tilintarkastus on lakien ja standardien säätelemä varmennuspalvelu, jossa tarkastetaan yrityksen, muun yhteisön tai säätiön (jäljempänä yhteisö) kirjanpito, tilinpäätös ja hallinto. Tilinpäätökseen ja kirjanpitoon kohdistetaan tilintarkastustoimenpiteitä, joiden avulla pyritään saamaan ns. kohtuullinen varmuus siitä, että kirjanpito on laadittu lain edellyttämällä tavalla ja tilinpäätös antaa riittävän sekä oikean kuvan yrityksen tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilintarkastuksessa pyritään saavuttamaan kohtuullinen varmuus siitä, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita.

Milloin lakisääteinen tilintarkastus on pakollinen?

Tilintarkastus on yrityksille pakollinen, jos vähintään kaksi seuraavista ehdoista on täyttynyt sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella:

  • Yrityksen liikevaihto tai sitä vastaava tuotto on 200 000 euroa.
  • Yrityksen palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.
  • Taseen loppusumma on yli 100 000 euroa.

Vaikka rajat eivät ylittyisi, tilintarkastus on silti aina pakollinen, jos yrityksen pääasiallinen toimiala on arvopapereiden omistaminen ja hallinta. Tilintarkastus vaaditaan aina myös sellaiselta yritykseltä, jolla on huomattava vaikutusvalta toisen kirjanpitovelvollisen liiketoiminnan tai rahoituksen johtamisessa. Tästä syystä esimerkiksi holding-yhtiöiden on aina valittava tilintarkastaja.

Yhtiö voi teettää tilintarkastuksensa myös vapaehtoisesti, vaikka laki määritelmät eivät ylittyisi. Esimerkiksi yrityksen yhteistyökumppanit tai sidosryhmät saattavat vaatia tilintarkastuksen tekemistä. Sen teettäminen voi olla esimerkiksi ehto rahoituksen saamiselle.

Osakeyhtiölaissa on määrätty, että myös yhtiön vähemmistöosakkaat voivat tarpeen tullen vaatia tilintarkastajan valintaa. Tämä on yksi vähemmistöasiakkaiden oikeusturvakeinoista.

Tilintarkastusvelvollisia ovat osakeyhtiöiden, avointen yhtiöiden, osuuskuntien ja kommandiittiyhtiöiden lisäksi myös säätiöt, julkisyhteisöt sekä tietyin ehdoin myös asunto-osakeyhtiöt.

Kuka voi toimia tilintarkastajana?

Tilintarkastajana voi toimia vain tilintarkastuslaissa tarkoitettu hyväksytty tilintarkastaja eli HT-, KHT- tai JHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajat hyväksyy PRH:n tilintarkastusvalvonta, joka myös valvoo tilintarkastajia.

Tilintarkastuslaki sanelee myös kelpoisuusvaatimukset tilintarkastajille. Lain mukaan tilintarkastajaksi ei kelpaa henkilö, joka on konkurssissa, vajaavaltainen tai liiketoimintakiellossa. Eikä myöskään henkilö, joka on edunvalvonnan piirissä tai jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu.

Patentti- ja rekisterihallituksen tilitarkastusvalvonta vastaa suomen tilitarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Tilintarkastajilta vaaditaan jatkuvaa kouluttautumista ja oman ammattitaidon ylläpitoa pätevyyden säilyttämiseksi.

pakollinen tilintarkastus tilitoimisto capital

Miten tilitarkastaja valitaan?

Osakeyhtiön tilintarkastaja valitaan yhtiökokouksessa. Tilintarkastajan valinta pitää kirjata yhtiökokouksen pöytäkirjaan. Pöytäkirjasta pitää ilmetä selkeästi, kenet tai ketkä tilintarkastajaksi ja varatilintarkastajaksi on valittu. Jos tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, on päätöksessä hyvä mainita myös päävastuullisen tilintarkastajan nimi.

Osakeyhtiölain mukaan yksimielinen päätös on aina kirjattava, numeroitava, päivättävä ja allekirjoitettava.
Jos tilintarkastajia on valittava useita, yhtiöjärjestyksessä saatetaan antaa määräyksiä siitä, miten heidät valitaan. Eri yhtiömuotoja koskevat erilaiset säännökset siitä, ketkä tai mikä taho saavat päättää tilintarkastajan valinnasta.

Tilintarkastaja voidaan valita yhtiökokousta pitämättä, jos kaikki osakkeenomistajat ovat päätöksestä yksimielisiä. Tällainen tilanne voi tulla eteen, kun on kyseessä hyvin pieni osakeyhtiö, jonka omistajat pystyvät sopimaan päätöksistä ilman erillistä kokousta.

Paljonko tilintarkastus maksaa?

Hintahaitari on hyvin laaja. Pienen yrityksen tilitarkastuksen hinta on halvimmillaan 500–600 euroa.
Hintaan vaikuttaa liiketoiminnan laajuus, tilikauden aikaiset tapahtumat ja kirjanpitoaineistojen sähköisyysaste.

1000–2000 euron suuruinen hinta on myös hyvin yleinen pienelle yritykselle, jos tilintarkatukseen menee edellä mainittujen syiden takia enemmän aikaa. Isommilla yrityksillä tilintarkastukseen hinta voi hyvinkin olla viisinumeroinen.

Tilintarkastuksen hinnoittelu voidaan myös etukäteen sopia kiinteään hintaan. Hinta-arvio kannattaa pyytää aina etukäteen.

Hintaan vaikuttaa myös tilitarkastajan koulutus (HT VAI KHT), kokemus sekä erityisosaaminen.

Oletko etsimässä luotettavaa tilitoimistoa, joka hoitaa kirjanpitosi kuntoon lakipykälien mukaisesti? Tutustu asiantuntija- ja kirjanpitopalveluihimme ja ota yhteyttä!